ბუღალტერიის(ბას სტანდარტებით) შემსწავლელი კურსები:

ორგანიზაციების, მცირე და მსხვილი საწარმოების ბუღალტრის მოსამზადებელი კურსები.

ბუღალტრის პროფესიის დასაუფლებლად ვიწვევთ ყველას, ვისაც საერთოდ შეხება არ ჰქონია ბუღალტერიასთან და გადაწყვიტა პროფესიის შეცვლა. საბუღალტრო აღრიცხვა ისწავლება ნულიდან, საერთაშორისო სტანდარტებით, თეორიასთან ერთად ისწავლება საბუღალტრო დოკუმენტების წარმოება პრაქტიკული ამოცანებითა და სავარჯიშოებით. ასევე ვიწვევთ მოქმედ ბუღალტრებს ან მათ, ვისაც უკვე გავლილი აქვს საბაზო კურსი და სურს კვალიფიკაციის ამაღლება. გთავაზობთ:


1. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს), დამწყებთათვის - I დონე

2. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება საერთაშორისო სტანდარტებით (ფასს) - II დონე

3. მმართვლობითი აღრიცხვა - III დონე

4. დამწყებთათვის - დეკლარაციების შევსების ტექნიკის კურსი

5. ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის

6. სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება

7. საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები: ორისი, სუპერფინი

8.საგადასახადო კოდექსი

9.ბუღალტრის მოსამზადებელი 1-წლიანი პრაქტიკული და თეორიული პროფესიული კურსი

მასწავლებლებად მოწვეულნი არიან მხოლოდ პროფესიონალები. საბუღალტრო სწავლების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მოქმედი ბუღალტრები.
დამწყებთათვის (I დონე)

1. ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს)ბუღალტრის პროფესიის დასაუფლებლად ვიწვევთ ყველას, ვისაც საერთოდ შეხება არ ჰქონია ბუღალტერიასთან და გადაწყვიტა პროფესიის შეცვლა. საბუღალტრო აღრიცხვა ისწავლება ნულიდან, საერთაშორისო სტანდარტებით.

გაკვეთილებზე თეორიული მასალის ათვისება ხდება მრაფალფეროვანი პრაქტიკული მაგალითებით. საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების აღრიცხვა-წარმოების შესწავლა მიმდინარეობს ახალი საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. მსმენელი კურსის გავლის შემდეგ დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე შეძლებს აწარმოოს ბუღალტრული საქმე.


სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

- ფინანსური ანგარიშგება და მისი შემადგენელი ელემენტები
-ბალანსი
-ლიკვიდურობა
- ბუღალტრული ანგარიშები
- რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
- საცდელი ბალანსის შედგენის წესი
- მოგება-ზარალის ანგარიშგება და მისი შედგენის თანმიმდევრობა
- ცვლილებების ასახვა შემოსავლებსა და ხარჯებზე
- მარაგების გაყიდვა
- შემოსავლებისა და ხარჯების გადატანა მოგება-ზარალის ანგარიშზე
- დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
- დაუმთავრებელი წარმოება
- მოთხოვნის აღრიცხვა
- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების განსაზღვრა
- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვა
- ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
- ძირითადი საშუალებების ცვეთა
- ვალდებულებების აღრიცხვა
- საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
- შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
- იჯარის აღრიცხვა
- საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
- ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა
- ბუღალტრული ანგარიშგების დანიშნულების მოკლე განმარტებები
- შემაჯამებელი ამოცანები


თუ მსმენელმა ვერ შესძლო პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისება, მას აქვს შესაძლებლობა ხელახლა გაიაროს პროგრამა ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. კურსის დასრულების და მუშაობის დაწყების შემდეგ ყოფილ მსმენელებს, საჭიროების შემთხვევაში, გაეწევათ კონსულტაცია უფასოდ.


საავტორო სახელმძღვანელო გადმოგეცემათ საჩუქრად.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 25 გავეთილი (2 თვე)
 • ლექციის ხანგრძლივობა: 1,5-2 საათი (კვირაში 3-ჯერ)
 • კურსის ღირებულება: 200 ლარი.

 • ცალკე შესაძლებელია ორისი-ს კურსის გავლა. იხ. ORIS >>>>>

  ინტეგრირებული კურსი:

  ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება (II დონე)

  + მმართველობითი აღრიცხვა (III დონე)  მოცემულ კურსზე ვიწვევთ მსენელებს, ვისაც გააჩნია დამწყები ბუღალტრის გამოცდილება ან ვისაც უკვე გავლილი აქვს კურსი ბუღალტერია (ბასს) დამწყებთათვის და სურთ გაიღრმავონ ბუღალტრული აღრიცხვის ცოდნა, ასევე ეკონომისტებისთვის, მომავალი ფინანსური მენეჯერებისთვის და შესაბამისი სფეროთი დაინტერესრბული სხვა პირებისთვის. პროგრამაში წარმოდგენიალია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის საკითხი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების(ფასს) და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს) მოთხოვნათა შესაბამისად.  გამოიყენე შანსი! კურსს უძღვებიან ამ სფეროში მოღვაწე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები:

  ნაზი გვარამია - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციალისტი, ყველა მისი სამეცნიერო შრომა ეხება ფინანსურ აღრივხვასა და აუდიტს. ნაზი გვარამიას გააჩნია უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება და ავტორიტეტი.


  და ციცინო მელიქიძე - ბუღალტრეთა მომზადების ცენტრის (ბაფ) ლექტორი, რომელსაც ასევე გააჩნია პრაქტიკოს ბუღალტერის დიდი გამოცდილება.

  კურსის სასწავლო პროგრამა, რომლის თემატიკაც წარმოდგენილია ქვემოთ, გაჯერებულია პრაქტიკული მაგალითებით და სიტუაციური ქეისებით:


  1. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა გარე მომხმარებლებისთვის:
  ბუღალტრული აღრიცხვის ფუძემდებლური პრინციპები; ფინანსური ანგარიშგების არსი, მიზანი, სრული პაკეტი, ძირითადი დაშვებები; ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები;ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები, მათი აღიარება და შეფასება.

  2. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)
  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მუხლების აღიარება და შეფასება; ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადების მეთოდები;

  3. მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება.
  მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების ელემენტების აღიარება და შეფასება; სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგების მუხლების აღიარება და შეფასება; მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების და სრული შემოსავლის ანგარიშგების მომზადების მეთოდები.

  4. მოთხოვნების ბუღალტრული აღრიცხვა:
  მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა; საეჭვო და უიმედო მოთხოვნების აღრიცხვა; გრძელვადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა.

  5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა:
  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის არსი, სტრუქტურა და შეფასება; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის მოძრაობის უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვის მეთოდები; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები; სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის გადაფასების აღრიცხვა.

  6. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა:
  ძირითადი საშუალებების აღიარება, საწყისი შეფასება და მიღების აღრიცხვა; ძირითადი საშუალებების გამოყენების აღრიცხვა (ცვეთის აღრიცხვა); ძირითადი საშუალებების გადაფასების აღრიცხვა; ძირითადი საშუალებების გასვლის აღრიცხვა.

  7. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა:
  არამატერიალური აქტივების აღიარება, საწყისი შეფასება და მიღების აღრიცხვა; არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია; არამატერიალური აქტივების გაუფასურების და გასვლის აღრიცხვა.

  8. ვალდებულებების აღრიცხვა:
  ვალდებულებების არსი და კლასიფიკაცია; მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა;

  9. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა:
  საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა შპს-ში; საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებაში.

  10. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა:
  შემოსავლების და ხარჯების შეფასება და აღრიარება; ამონაგების და მასთან დაკავშირებული ხარჯების აღრიცხვა; სახელმწიფო გრანტის და დახმარების აღრიცხვა.

  11. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება:
  ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მომზადების მეთოდების განხილვა; ფულადი ნაკადების ანგარიშგებს მომზადება პირდაპირი და ირიბი მეთოდის გამოყენებით.

  12.საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება:
  საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების სტრუქტურა; საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების მომზადება.
  3. მმართველობითი აღრიცხვა - III დონე  კურსი განკუთვნილია ეკონომიკური მიმართულების ბაკალავრებისა და მაგისტრებისათვის, აგრეთვე პრაქტიკოსი ბუღალტრების, ეკონომისტებისა და მენეჯერებისათვის, სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.  მმართველობითი აღრიცხვის მიზანია საწარმოს (ფირმის) ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯების კლასიფიკაციისა და აღრიცხვის მეთოდიკის, პროდუქციის (დანახარჯთა) ერთეულის თვითღირებულების კალკულაციის მეთოდებისა და პრინციპების განხილვა/შესწავლა წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე. პროდუქციის (სამუშაო, მომსახურება) წარმოებისას გაწეული დანახარჯებისა და ხარჯების მართვა იმისათვის, რომ განხორციელდეს მმართველი აპარატის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ინფორმაციით.  კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი თემები:

  - თემა № 1: მმართველობითი აღრიცხვის არსი და თავისებურებები
  - თემა № 2: დანახარჯების კლასიფიკაცია
  - თემა № 3: წარმოების მოცულობის, დანახარჯების და მოგების დამოკიდებულების ანალიზი
  - თემა № 4: პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაციის მეთოდები
  - თემა № 5: პირდაპირი მატერიალური დანახარჯების აღრიცხვა
  - თემა № 6: პირდაპირი შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა
  - თემა № 7: ზედნადები (არაპირდაპირი) ხარჯების აღრიცხვა
  - თემა № 8: პროდუქციის (მომსახურების) თვითღირებულების გამოთვლა საწარმოო ზედნადები ხარჯების სრული განაწილებით და ზღვრული დანახარჯებით
  - თემა № 9: თვითღირებულების კალკულაცია განსაკუთრებული დანიშნულებით
  - თემა № 10: წარმოების პროცესების მიხედვით თვითღირებულების აღრიცხვა
  - თემა № 11: მომსახურების თვითღირებულების კალკულაცია
  - თემა № 12: დანახარჯების ნორმატიული კალკულაცია

  სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:

  -ჯგუფური (collaborative) მუშაობა
  -თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება
  -შემთხვევის ანალიზი (Case study)
  -დემონსტრირების მეთოდი
  -ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი
  -ახსნა–განმარტებითი მეთოდი
  -ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.

 • ინტეგრირებულო კურსის ხანგრძლივობა: 50 საათი
 • მეცადინეობები ტარდება: კვირაში 2 ან 3 ჯერ. ხანგრძლივობა 2 სთ.
 • ინტეგრირებულო კურსის ღირებულება: 500 ლარი • 4. დეკლარაციების შევსების ტექნიკის კურსი (დამწყებთათვის)  კურსს წარუძღვება მირიან გაბუნია - საგადასახადო აუდიტის სფეროში ერთ-ერთი აღიარებული აუდიტორი. საგადასახადო და დაბეგვრის სფეროში მას იცნობენ, როგორც მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აუდიტორს ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი პრაქტიკული გამოცდილებით.  კურსის გავლისას განხილულ იქნება შემხვედრი საგადასახადო საკითხები და ტერმინები. მაგალითების მეშვეობით შესწავლილი იქნება:

  1.საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის შევსება-გადაგზავნა;
  2. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსება-გადაგზავნა;
  3.საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დასაკავებელი გადასახადის შესახებ ინფორმაციის შევსება-გადაგზავნა;
  4.მოგების გადასახადის დეკლარაციის შევსება-გადაგზავნა;
  5.ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსება-გადაგზავნა;
  6.დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაციის შევსება და გადაგზავნა, ამასთან: ა) სასაქონლო ზედნადებების შევსება და მისი მიბმა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებზე;
  ბ) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების შევსება და მიბმა დეკლარაციაზე, მათ შორის ავანსის ანგარიშ-ფაქტურების შევსება და საბოლოო ანგარიშგება;
  გ) ცვლილებების შეტანა გამოწერილ საგადასახადო დოკუმენტებში (ა/ფ, ზედნადები.
  7.აქციზის დეკლარაციის შევსება-გადაგზავნა.
  8. ბუნებრივი რესურსების (აგრეთვე, სათამაშო ბიზნესის) სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების შევსება-გადაგზავნა.

  დეკლარაციის სახეების მიხედვით ჩატარდება შემხვედრი ტესტირება, ხოლო ერთი ლექცია მიეძღვნება შემაჯამებელ კომბინირებულ ტესტირებას. სერტიფიკატს მიიღებს მსმენელი, რომელიც წარმატებით გაივლის შემაჯამებელ ტესტირებას.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 16 საათი (8 ლექცია)
 • ლექციის ხანგრძლივობა: 2 საათი (კვირაში 2-3 ჯერ)
 • კურსის ღირებულება: 180 ლარი

 • ლექციების ჩატარება შესაძლებელია სამუშაო დღეებში 7 საათზე, შაბათი -კვირას დრო შეთანხმებით.
  5. ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის  კურსს უძღვება, მრავალფეროვანი გამოცდილების მქონე, თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში დასაქმებულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირის ტრენერი, მთავრ ბუღალტრად, საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ექსპერტად მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი ბატონი ელგუჯა აკობია.


  სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  თემა N1. ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი - 3 სთ.
  თემა N2. ფინანსური აქტივების, მოთხოვნების და ფინანსური ვალდებულებების აღრიცხვა - 4 სთ.
  თემა N3. არაფინანსური აქტივების ოპერაციების აღრიცხვა - 5 სთ.
  თემა N4. დაფინანსების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა - 5 სთ.
  თემა N5. არასაოპერაციო შემოსავლებისა და არასაოპერაციო ხარჯების აღრიცხვა - 3 სთ.
  თემა N6. კაპიტალის აღრიცხვა - 5 სთ.
  თემა N7. ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგება - 15 სთ.


 • კურსის ხანგრძლივობა: 34სთ.
 • კურსის ღირებულება: 550 ლარი
 • 6. სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება  კურსს უძღვება მოქმედი ბუღალტერი, რომელმაც დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. წლების მანძილზე მუშაობდა ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციაში (სსიპ) მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე, ამჟამად მუშაობს შესყიდვების კოორდინატორის პოზიციაზე.


  სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  -სახელმწიფო შესყიდვების მოქმდების სფერო
  -შესყიდვების დაგეგმვა
  -გამარტივებული შესყიდვები
  -ტენდერი
  -ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები
  -ელექტრონული ტენდერები
  -სატენდერო მოსაკრებელი და საფასური


 • კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი
 • ლექციის ხანგრძლივობა: 1.5 - 2 სთ. (კვირაში 2-ჯერ)
 • კურსის ღირებულება: 180 ლარი


 • 7.ბუღალტრული პროგრამები: ORIS, SUPERFIN
 • კურსის ხანგრძლივობა: 10 გავეთილი (2 თვე)
 • კურსის ღირებულება:100 ლარი.
 • ORIS-ის პროგრამა იხ. >>>>>


  8. საგადასახადო კოდექსი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 40 საათი
 • კურსის ღირებულება: 430 ლარი (ჯგუფში 3-4 მოსწავლე).
 • საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსის პროგრამა იხ. >>>>>
  9. ბუღალტრის მოსამზადებელი 1-წლიანი პრაქტიკული და თეორიული პროფესიული კურსი

  გამოიყენე შანსი! კურსს უძღვებიან ამ სფეროში მოღვაწე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები:
  ნაზი გვარამია, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციალისტი, წიგნების ავტორი, მისი ყველა სამეცნიერო ნაშრომი ეხება ბუღალტრულ აღრიცხვას და აუდიტს.

  მირიანი გაბუნია, სერტიფიცირებული აუდიტორი. საგადასახადო და დაბეგვრის სფეროში მას იცნობენ, როგორც მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აუდიტორს ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი პრაქტიკული გამოცდილებით. იგი შედის საქართველოს მოქმედ დამოუკიდებელ საგადასახადო აუდიტორთა რეიტინგულ შემადგენლობაში.

  - კურსის ხანგრძლივობა: ერთი სასწავლო წელი
  - კურსის ღირებულება:1480 ლარი.

  ანგარიშსწორება შესაძლებელია თვეებზე გადანაწილებით.
  საბუღალტრო აღრიცხვა ისწავლება ნულიდან, საერთაშორისო სტანდარტებით, ბუღალტრის პროფესიის დასაუფლებლად ვიწვევთ ყველას:

 • ვისაც საერთოდ შეხება არ ჰქონია ბუღალტერიასთან
 • მათ ვინც გადაწყვიტა პროფესიის შეცვლა
 • მოქმედ ბუღალტრებს, ვისაც სურს კვალიფიკაციის ამაღლება
 • ეკონომისტებს
 • მომავალ ფინანსურ მენეჯერებს
 • შესაბამისი სფეროთი დაინტერესებულ სხვა პირებს.

 • კურსის ფარგლებში ისწავლება:

  1. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს)
  2. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება საერთაშორისო სტანდარტებით (ფასს)
  3. საგადასახადო კოდექსი
  4. დეკლარაციების შევსების ტექნიკა
  5. ორისი/სუპერფინი
  6. გაძლიერებული ექსელი


  კურსის მიზანია ბუღალტრული აღრიცხვისა და მომიჯნავე დისციპლინების შესწავლის საფუძველზე სტუდენტს მისცეს ცოდნა საგადასახადო კოდექსში, ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებში, ტექნიკასა და ტექნოლოგიებში.  ამ კურსის ფარგლებში სტუდენტი:

 • ისწავლის ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს, ფასს) მოთხოვნათა შესაბამისაად. გაკვეთილებზე თეორიული მასალის ათვისება ხდება მრაფალფეროვანი პრაქტიკული მაგალითებით. სასწავლო პრაქტიკის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტს ლექციის პროცესში გადმოცემული ცოდნის გამყარებაში და თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების უნარის გამომუშავებაში;

 • საფუძვლიანად შეისწავლის საგადასახადო კოდექსს და კარგად გაერკვევა კოდექსის ცალკეული მუხლის ყველა ნიუანსში. პრაქტიკულ მაგალითებზე შეისწავლოს ყველა მუხლის მოქმედების არეალს, საგადასახადო საკითხებში მიიღებს კვალიფიციურ ცოდნას კვალიფიციურ სპეციალისტისგან, მიიღებს ამომწურავ ინფორმაციას 2011 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, შეიძენენს თეორიულ ცოდნას და ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევს. ჩვენი მიზანია თემით გათვალისწინებული საკითხების მსმენელისათვის სრულყოფილად და ამომწურავად მიწოდება;

 • საფუძვლიანად შეისწავლის საგადასახადო დეკლარაციების შევსების ტექნიკას: საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია, საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაცია, აქციზი, მოგების გადასახადის დეკლარაცია, ქონების გადასახადის დეკლარაცია, დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ), განაცემთა შესახებ ინფორმაცია, ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების შევსება;

 • ისწავლის საბუღალტრო დოკუმენტაციის აღრიცხვას ორის-ის პროგრამაში: ქმნით ვირტუალურ კომპანიას და აწარმოებთ საბუღალტრო აღრიცხვებს პროგრამულად. მრავალფეროვანი სავარჯიშოების მაგალითზე გაიმდიდრებთ ბუღალტრისთვის აუცილებელ პროფესიული უნარ-ჩვევებს, მიიღებთ ცოდნას და შეძლებთ, მოაწესრიგოთ საკუთარი კომპანიის დოკუმენტაცია დროის დაკარგვის გარეშე;

 • ისწავლის მონაცემთა ბაზის შექმნას და დამუშავებას ექსელში. გაეცნობით მათემატიკურ, სტატისტიკურ, ფინანსურ, ძებნის, დახარისხების, გაფილტვრის და მონაცემთა დამუშავების სხვა ფუნქციებს; ისწავლით შემაჯამებელი ცხრილების მართვას, ჰიპერკავშირებს და სხვა; • პრაქტიკული თრენინგ კურსი ინტერაქტიული ფორმატისაა, კითხვა-პასუხის რეჟიმში ხდება თქვენთვის ყველა გაუგებარი საკითხის დეტალური განხილვა, ამოცანებისა და სავარჯიშოების დახმარებით მასალის ათვისების შემოწმება.

  სწავლის განმავლობაში ტარდება შუალედური ტესტირებები, ბოლოს შემაჯამებელი ტესტირება.

  სერთიფიკატი: კურსის ბოლოს ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ევროპული სტანდარტის ორენოვანი სერტიფიკატი.

  დაგვიკავშირდით და გაიარეთ რეგისტრაცია კურსზე: 227 36 33, 277 625 06, 595 42 49 89