ბუღალტერიის(ბას სტანდარტებით) შემსწავლელი კურსები:

ორგანიზაციების, მცირე და მსხვილი საწარმოების ბუღალტრის მოსამზადებელი კურსები.

ბუღალტრის პროფესიის დასაუფლებლად ვიწვევთ ყველას, ვისაც საერთოდ შეხება არ ჰქონია ბუღალტერიასთან და გადაწყვიტა პროფესიის შეცვლა. საბუღალტრო აღრიცხვა ისწავლება ნულიდან, საერთაშორისო სტანდარტებით, თეორიასთან ერთად ისწავლება საბუღალტრო დოკუმენტების წარმოება პრაქტიკული ამოცანებითა და სავარჯიშოებით. ასევე ვიწვევთ მოქმედ ბუღალტრებს ან მათ, ვისაც უკვე გავლილი აქვს საბაზო კურსი და სურს კვალიფიკაციის ამაღლება. გთავაზობთ:


1. I დონე - ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს)

2. II დონე - ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით (ფასს)

3. ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის

4. სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება

5. საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები: ორისი, სუპერფინი

მასწავლებლებად მოწვეულნი არიან მხოლოდ პროფესიონალები. საბუღალტრო სწავლების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მოქმედი ბუღალტრები.


I დონე (დამწყებთათვის)

1. ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს)


გაკვეთილებზე თეორიული მასალის ათვისება ხდება მრაფალფეროვანი პრაქტიკული მაგალითებით. საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების აღრიცხვა-წარმოების შესწავლა მიმდინარეობს ახალი საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. მსმენელი კურსის გავლის შემდეგ დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე შეძლებს აწარმოოს ბუღალტრული საქმე.


სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

- ფინანსური ანგარიშგება და მისი შემადგენელი ელემენტები
-ბალანსი
-ლიკვიდურობა
- ბუღალტრული ანგარიშები
- რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
- საცდელი ბალანსის შედგენის წესი
- მოგება-ზარალის ანგარიშგება და მისი შედგენის თანმიმდევრობა
- ცვლილებების ასახვა შემოსავლებსა და ხარჯებზე
- მარაგების გაყიდვა
- შემოსავლებისა და ხარჯების გადატანა მოგება-ზარალის ანგარიშზე
- დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
- დაუმთავრებელი წარმოება
- მოთხოვნის აღრიცხვა
- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების განსაზღვრა
- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვა
- ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
- ძირითადი საშუალებების ცვეთა
- ვალდებულებების აღრიცხვა
- საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
- შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
- იჯარის აღრიცხვა
- საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
- ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა
- ბუღალტრული ანგარიშგების დანიშნულების მოკლე განმარტებები
- შემაჯამებელი ამოცანები


თუ მსმენელმა ვერ შესძლო პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისება, მას აქვს შესაძლებლობა ხელახლა გაიაროს პროგრამა ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. კურსის დასრულების და მუშაობის დაწყების შემდეგ ყოფილ მსმენელებს, საჭიროების შემთხვევაში, გაეწევათ კონსულტაცია უფასოდ.


საავტორო სახელმძღვანელო გადმოგეცემათ საჩუქრად.

მეცადინეობები ტარდება სათაო ოფისში (მ. ისანი) კვირაში 3-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 სთ.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 25 გავეთილი (2 თვე).
 • კურსის ღირებულება: 200 ლარი.

 • ცალკე შესაძლებელია ორისი-ს კურსის გავლა. იხ. ORIS >>>>>


  II დონე (კვალიფიკაციის ამაღლება)

  2. ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით (ფასს)


  კურსს უძღვება მაღალკვალიფიციური მოწვეული პედაგოგი, წამყვანი უმაღლეს სასწავლებლის ახალგაზრდა ლეტორი მარიამ ფიცხელაური, რომელსაც შემოსავლების სამსახურში დეკემბრის თვეში ჩატარებული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შედეგად მიენიჭა ალტერნატიული აუდიტის განმახორციელებელი პირის სერტიფიკატი. ის მუშაობდა სსიპ შემოსავლების სამსახურში აუდიტის დეპარტამენტში აუდიტორად. არის პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ACCA) მე-3 დონის ბუღალტერ -ტექნიკოსი; სერთიფიცირებული აუდიტორი. მუშაობს შპს „ჯ.ბ. აუდიტი“-ში აუდიტორად.


  კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ვიწვევთ ბუღალტრებს და მათ, ვიცას გავლილი აქვს ბუღალტერიის საბაზო კურსი. საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების აღრიცხვა-წარმოების შესწავლა მიმდინარეობს ახალი საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით.


  სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  1. ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების საფუძვლები: ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები; საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა.

  2. მოთხოვნების (დებიტორული დავალიანების) აღრიცხვა: მოთხოვნების ეკონომიკური ხასიათი; მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა; უიმედო და საეჭვო მოთხოვნების აღრიცხვა; გრძლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა.

  3. სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა (ბასს 2) : სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების არსი და სტრუქტურა; სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების შეფასება; სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები; სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების გადაფასება; სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვა.

  4. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა (ბასს 16) : ძირითადი საშუალებების აღიარება და საწყისი შეფასება; ძირითადი საშუალებების ცვეთა; ძირითადი საშუალებების აღიარების გაუქმება (შეწყვეტა); ძირითადი საშუალებების ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში; ძირითადი საშუალების გადაფასაების აღრიცხვა.

  5. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა (ბასს 38) : არამატერუელური აქტივების არსი და კლასიფიკაცია; არამტერიელური აქტივების შეფასება; არამატერიელური აქტივების ამორტიზაცია; არამატერიალური აქტივების გასვლა და გაუფასურება; არამატერიელურ აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვა.

  6. ინვესტიციების აღრიცხვა (ბასს 40) : ინვესტიციების კლასიფიკაცია; წილობრივ ინსტრუმენტებში დაბანდებული ინვესტიციების აღრიცხვა.

  7. იჯარის აღრიცხვა (ბასს 17) : ფულის დროითი ღირებულება; ფინანსური იჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა და ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში (მეიჯარესთან და მოიჯარესთან); ჩვეულებრივი (საოპერაციო) იჯარა.

  8. ვალდებულებების აღრიცხვა : ვალდებულებების არსი და კლასიფიკაცია; მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებები.

  9. სამშენებელო კონტრაქტები (ბასს 11) : სამშენებლო კონტრაქტებთან დაკავშირებული ამონაგები; სამშენებლო კონტრაქტებთან დაკავშირებული დანახარჯები.

  10. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა: შემოსავლებისა და ხარჯების არსი და კლასიფიკაცია; შემოსავლებისა და ხარჯების შეფასება და აღიარება; ამონაგებისა და მასთან დაკავშრირებული ხარჯების აღრიცხვა; სახელმწიფო გრანტის და დახმარების აღრიცხვა.

  11. ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის ძირითადი კონცეფციები: ფინანსური ანგარიშგების არსი და მიზანი; ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები: ბალანსი, მოგებისა და ზარალი სანგარიშგება, ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ, ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ, ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები); მოგების გადასახადი აღრიცხვა; ბალანსის შედგენის შემდგომი მოვლენების ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში.

  მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1,5-2 სთ.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 20 გაკვეთილი .
 • კურსის ღირებულება: 450 ლარი.

 • 3 .ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის


  კურსს უძღვება მოქმედი ბუღალტერი, რომელმაც დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. წლების მანძილზე მუშაობდა ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციაში (სსიპ) მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე, ამჟამად მუშაობს შესყიდვების კოორდინატორის პოზიციაზე.


  სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  -ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება
  -ფინანსური ანგარიშგება და მისი შემადგენელი ელემენტები
  -ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებანი
  -საბიუჯეტო-სააღრიცხვო პროცედურების მიმოხილვა
  -ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები
  -სახელმწიფო ხაზინიდან გადახდების განხორციელების წესები
  -არაფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია. და ოპერაციები მათზე
  -ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების კლასიფიკაცია და აღრიცხვა
  -დაფინანსების, შემოსავლების და ხარჯების, დებიტორულ–კრედიტორული დავალიანების აღრიცხვა
  -სხვა ეკონომიკური ნაკადების აღრიცხვა
  -კაპიტალის აღრიცხვა
  -ფინანსური ანგარიშგება (ბალანსი)
  -სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება


  მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1.5 სთ. (მ.ისანი,მ.დელისი)

 • კურსის ხანგრძლივობა: 20 გავეთილი (30 სთ) .
 • კურსის ღირებულება: 300 ლარი

 • 4. სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება


  კურსს უძღვება მოქმედი ბუღალტერი, რომელმაც დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. წლების მანძილზე მუშაობდა ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციაში (სსიპ) მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე, ამჟამად მუშაობს შესყიდვების კოორდინატორის პოზიციაზე.


  სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  -სახელმწიფო შესყიდვების მოქმდების სფერო
  -შესყიდვების დაგეგმვა
  -გამარტივებული შესყიდვები
  -ტენდერი
  -ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები
  -ელექტრონული ტენდერები
  -სატენდერო მოსაკრებელი და საფასური


  მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1.5 სთ. (მ.ისანი. მ.დელისი)

 • კურსის ხანგრძლივობა: 6 გავეთილი (9სთ) .
 • კურსის ღირებულება: 100 ლარი (ჯგ). 150 ლარი (ინდ)