ბუღალტერიის(ბას სტანდარტებით) შემსწავლელი კურსები:

ორგანიზაციების, მცირე და მსხვილი საწარმოების ბუღალტრის მოსამზადებელი კურსები.

ბუღალტრის პროფესიის დასაუფლებლად ვიწვევთ ყველას, ვისაც საერთოდ შეხება არ ჰქონია ბუღალტერიასთან და გადაწყვიტა პროფესიის შეცვლა. საბუღალტრო აღრიცხვა ისწავლება ნულიდან, საერთაშორისო სტანდარტებით, თეორიასთან ერთად ისწავლება საბუღალტრო დოკუმენტების წარმოება პრაქტიკული ამოცანებითა და სავარჯიშოებით. ასევე ვიწვევთ მოქმედ ბუღალტრებს ან მათ, ვისაც უკვე გავლილი აქვს საბაზო კურსი და სურს კვალიფიკაციის ამაღლება. გთავაზობთ:


1. ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს), დამწყებთათვის - I დონე

2.ბუღალტერია+ორისი (ინტეგრირებული კურსი)

3.ბუღალტერია (ბასს)+ორისი+საგადასახადო კოდექსი (ინტეგრირებული კურსი)

4. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება (II დონე)

(ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) მიხედვით)

5. დამწყებთათვის - დეკლარაციების შევსების ტექნიკის კურსი

6. ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის

7. სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება

8. საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები: ორისი, სუპერფინი

9.საგადასახადო კოდექსი

მასწავლებლებად მოწვეულნი არიან მხოლოდ პროფესიონალები. საბუღალტრო სწავლების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მოქმედი ბუღალტრები.
დამწყებთათვის (I დონე)

1. ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს)გაკვეთილებზე თეორიული მასალის ათვისება ხდება მრაფალფეროვანი პრაქტიკული მაგალითებით. საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების აღრიცხვა-წარმოების შესწავლა მიმდინარეობს ახალი საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. მსმენელი კურსის გავლის შემდეგ დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე შეძლებს აწარმოოს ბუღალტრული საქმე.


სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

- ფინანსური ანგარიშგება და მისი შემადგენელი ელემენტები
-ბალანსი
-ლიკვიდურობა
- ბუღალტრული ანგარიშები
- რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
- საცდელი ბალანსის შედგენის წესი
- მოგება-ზარალის ანგარიშგება და მისი შედგენის თანმიმდევრობა
- ცვლილებების ასახვა შემოსავლებსა და ხარჯებზე
- მარაგების გაყიდვა
- შემოსავლებისა და ხარჯების გადატანა მოგება-ზარალის ანგარიშზე
- დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
- დაუმთავრებელი წარმოება
- მოთხოვნის აღრიცხვა
- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების განსაზღვრა
- სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვა
- ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
- ძირითადი საშუალებების ცვეთა
- ვალდებულებების აღრიცხვა
- საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
- შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
- იჯარის აღრიცხვა
- საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
- ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა
- ბუღალტრული ანგარიშგების დანიშნულების მოკლე განმარტებები
- შემაჯამებელი ამოცანები


თუ მსმენელმა ვერ შესძლო პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისება, მას აქვს შესაძლებლობა ხელახლა გაიაროს პროგრამა ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. კურსის დასრულების და მუშაობის დაწყების შემდეგ ყოფილ მსმენელებს, საჭიროების შემთხვევაში, გაეწევათ კონსულტაცია უფასოდ.


საავტორო სახელმძღვანელო გადმოგეცემათ საჩუქრად.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 25 გავეთილი (2 თვე)
 • ლექციის ხანგრძლივობა: 1,5-2 საათი (კვირაში 3-ჯერ)
 • კურსის ღირებულება: 200 ლარი.

 • ცალკე შესაძლებელია ორისი-ს კურსის გავლა. იხ. ORIS >>>>>  ინტეგრირებული კურსი

  2.ბუღალტერია+ორისი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 35 გავეთილი (2 თვე)
 • კურსის ღირებულება: 320 ლარი. • ინტეგრირებული კურსი

  3.ბუღალტერია (ბასს)+ორისი+საგადასახადო კოდექსი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 42 გავეთილი (2 თვე)
 • კურსის ღირებულება:420 ლარი.
 • 4. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება (II დონე)

  (ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) მიხედვით)  მოცემულ კურსზე ვიწვევთ მსენელებს, ვისაც გააჩნია დამწყები ბუღალტრის გამოცდილება ან ვისაც უკვე გავლილი აქვს კურსი ბუღალტერია (ბასს) დამწყებთათვის და სურთ გაიღრმავონ ბუღალტრული აღრიცხვის ცოდნა, ასევე ეკონომისტებისთვის, მომავალი ფინანსური მენეჯერებისთვის და შესაბამისი სფეროთი დაინტერესრბული სხვა პირებისთვის. პროგრამაში წარმოდგენიალია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის საკითხი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების(ფასს) და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს) მოთხოვნათა შესაბამისად.  კურსს წარუძღვება ბუღალტრეთა მომზადების ცენტრის (ბაფ) ლექტორი ციცინო მელიქიძე, რომელსაც ასევე გააჩნია პრაქტიკოს ბუღალტერის დიდი გამოცდილება.

  კურსის სასწავლო პროგრამა, რომლის თემატიკაც წარმოდგენილია ქვემოთ, გაჯერებულია პრაქტიკული მაგალითებით და სიტუაციური ქეისებით:


  1. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა გარე მომხმარებლებისთვის:
  ბუღალტრული აღრიცხვის ფუძემდებლური პრინციპები;
  ფინანსური ანგარიშგების არსი, მიზანი, სრული პაკეტი, ძირითადი დაშვებები;
  ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები;
  ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები, მათი აღიარება და შეფასება.

  2. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი)
  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მუხლების აღიარება და შეფასება;
  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადების მეთოდები;

  3. მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება.
  მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების ელემენტების აღიარება და შეფასება;
  სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგების მუხლების აღიარება და შეფასება;
  მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების და სრული შემოსავლის ანგარიშგების მომზადების მეთოდები.

  4. მოთხოვნების ბუღალტრული აღრიცხვა:
  მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა;
  საეჭვო და უიმედო მოთხოვნების აღრიცხვა;
  გრძელვადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა.

  5. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა:
  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის არსი, სტრუქტურა და შეფასება;
  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის მოძრაობის უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვის მეთოდები;
  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები;
  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის გადაფასების აღრიცხვა.

  6. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა:
  ძირითადი საშუალებების აღიარება, საწყისი შეფასება და მიღების აღრიცხვა;
  ძირითადი საშუალებების გამოყენების აღრიცხვა (ცვეთის აღრიცხვა);
  ძირითადი საშუალებების გადაფასების აღრიცხვა;
  ძირითადი საშუალებების გასვლის აღრიცხვა.

  7. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა:
  არამატერიალური აქტივების აღიარება, საწყისი შეფასება და მიღების აღრიცხვა;
  არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია;
  არამატერიალური აქტივების გაუფასურების და გასვლის აღრიცხვა.

  8. ვალდებულებების აღრიცხვა:
  ვალდებულებების არსი და კლასიფიკაცია;
  მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა;

  9. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა:
  საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა შპს-ში;
  საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებაში.

  10. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა:
  შემოსავლების და ხარჯების შეფასება და აღრიარება;
  ამონაგების და მასთან დაკავშირებული ხარჯების აღრიცხვა;
  სახელმწიფო გრანტის და დახმარების აღრიცხვა.

  11. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება:
  ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მომზადების მეთოდების განხილვა;
  ფულადი ნაკადების ანგარიშგებს მომზადება პირდაპირი და ირიბი მეთოდის გამოყენებით.

  12.საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება:
  საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების სტრუქტურა;
  საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების მომზადება.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 36 საათი (2 თვე)
 • ლექციის ხანგრძლივობა: 2 საათი (კვირაში 2-ჯერ)
 • კურსის ღირებულება: 450 ლარი

 • 5. დეკლარაციების შევსების ტექნიკის კურსი (დამწყებთათვის)  კურსს წარუძღვება მირიან გაბუნია - საგადასახადო აუდიტის სფეროში ერთ-ერთი აღიარებული აუდიტორი. საგადასახადო და დაბეგვრის სფეროში მას იცნობენ, როგორც მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აუდიტორს ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი პრაქტიკული გამოცდილებით.  განხილული იქნება შემდეგი თემები:

  - საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია;
  - საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაცია;
  - აქციზი;
  - მოგების გადასახადის დეკლარაცია;
  - ქონების გადასახადის დეკლარაცია;
  - დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ);
  - განაცემთა შესახებ ინფორმაცია;
  - ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების შევსება.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი (6 ლექცია)
 • ლექციის ხანგრძლივობა: 2 საათი (კვირაში 2-ჯერ)
 • კურსის ღირებულება: 180 ლარი

 • ლექციების ჩატარება შესაძლებელია სამუშაო დღეებში 7 საათზე, შაბათი -კვირას დრო შეთანხმებით.
  6. ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის  კურსს უძღვება, მრავალფეროვანი გამოცდილების მქონე, თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში დასაქმებულ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირის ტრენერი, მთავრ ბუღალტრად, საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ექსპერტად მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი ბატონი ელგუჯა აკობია.


  სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  თემა N1. ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი - 3 სთ.
  თემა N2. ფინანსური აქტივების, მოთხოვნების და ფინანსური ვალდებულებების აღრიცხვა - 4 სთ.
  თემა N3. არაფინანსური აქტივების ოპერაციების აღრიცხვა - 5 სთ.
  თემა N4. დაფინანსების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა - 5 სთ.
  თემა N5. არასაოპერაციო შემოსავლებისა და არასაოპერაციო ხარჯების აღრიცხვა - 3 სთ.
  თემა N6. კაპიტალის აღრიცხვა - 5 სთ.
  თემა N7. ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგება - 15 სთ.


 • კურსის ხანგრძლივობა: 40 სთ.
 • კურსის ღირებულება: 700 ლარი
 • 7. სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება  კურსს უძღვება მოქმედი ბუღალტერი, რომელმაც დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. წლების მანძილზე მუშაობდა ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციაში (სსიპ) მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე, ამჟამად მუშაობს შესყიდვების კოორდინატორის პოზიციაზე.


  სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  -სახელმწიფო შესყიდვების მოქმდების სფერო
  -შესყიდვების დაგეგმვა
  -გამარტივებული შესყიდვები
  -ტენდერი
  -ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები
  -ელექტრონული ტენდერები
  -სატენდერო მოსაკრებელი და საფასური


 • კურსის ხანგრძლივობა: 6 გავეთილი (9სთ)
 • ლექციის ხანგრძლივობა: 1.5 სთ. (კვირაში 3-ჯერ)
 • კურსის ღირებულება: 100 ლარი (ჯგ). 150 ლარი (ინდ)


 • 8.ბუღალტრული პროგრამები: ORIS, SUPERFIN
 • კურსის ხანგრძლივობა: 12/10 გავეთილი (2 თვე)
 • კურსის ღირებულება:120 ლარი.
 • ORIS-ის პროგრამა იხ. >>>>>


  9. საგადასახადო კოდექსი
 • კურსის ხანგრძლივობა: 48 საათი
 • კურსის ღირებულება: 490 ლარი.
 • საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსის პროგრამა იხ. >>>>>