ქართული ენის შემსწავლელი კურსი:

ქართული ენა უცხოელებისთვის

უკვე მესამე წელია ILC-ში ქართულ ენას ეუფლებიან უცხოელები! საგანმანათლებლო ცენტრთაგან ჩვენ ვართ პირველები, რომლებიც არაქართულენოვან მსურველებს ვთავაზობთ სახელმწიფო ენის დაუფლებას, დახვეწას და სრულყოფას უნიკალური მეთოდით, რომელიც მხოლოდILC-ის ექსკლუზივს წარმოადგენს. კურსს უძღვება სერტიფიცირებული, პროფესიონალი პედაგოგი, რომელმაც ქართული ენის გრამატიკის მიხედვით შეადგინა ქართული გრამატიკის სახელმძღვანელო (მოკლე კურსი) უცხოელთათვის. სახელმძღვანელოს თან ახლავს შესაბამისი სასაუბრო მასალა. იგი უცხოელებს უადვილებს ენის შესწავლას. სწავლა მიმდინარეობს სამ დონედ, თითო წელი-თითო დონე!

 • პირველი დონე - მოიცავს 3 საფეხურს. 1-ელ საფეხური გრძელდება 3 თვე და ისწავლება წერა-კითხვა, ყოველდღიურად საჭირო და აუცილებელი სიტყვები, გრამატიკის საფუძვლები. მე-2 საფეხურზე (3-4 თვე) ხდება სასაუბრო ლექსიკის გამდიდრება, შეძლებთ სასაუბრო დონეზე დამოუკიდებლად აზრის გამოთქმას. მე-3 საფეხურზე (3-4 თვე) ყალიბდება მოსმენისა და კარგად გააზრების უნარ-ჩვევები. პირველი დონე უზრუნვეკლყოფს მარტივი საკომუნიკაციო ენის დაუფლებას.
 • მეორე დონე - თავისუფალი საუბრის პრქტიკული უნარების უზრუნველყოფა, ხდება გრამატიკის საფუძვლიანი ათვისება და განმტკიცება, პრაქტიკული სავარჯიშოებით მეტყველების დახვეწა. ამ ეტაპის დასასრულს სტუდენტი საუბრობს გამართული ქართულით.

 • მესამე დონე - მთლიანად ეთმობა ქართულ მწერლობას, საქართველოს ისტორიას და კულტურულ მემკვიდრეობას


ILC-ის სასწავლო პროგრმა უცხოელთათვის სრულყოფილია! ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება, როგორ გასწავლოთ ქართული ენა! გახსოვდეთ! აქ თვენი ადგილია!

გახსოვდეთ! სწორი არჩევანი წარმატების გარანტიაა.

ერთი თვის (8 გაკვეთილი) სასწავლო გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე შეადგენს:

 • 1) ჯგუფში 4-5 მოსწ. 100 ლარი (გაკვ.ხანგრძ. 1,5სთ).
  2) ჯგუფში 2-3 120 ლარი (გაკვ.ხანგრძ. 1სთ).
  3) ინდივიდუალური: 160 ლარი (გაკვ.ხანგრძ. 1სთ).
 • грузинский для иностранцев

  Уже три года, как в образовательном центре ILC иностранцы изучают грузинский язык. Наш образовательный центр является одним из первых в стране, который предлагает негрузиноязычному населению, изучить и усовершенствовать государственный язык по уникальному методу. Этот уникальный метод является эксклюзивом нашего центра. Курс ведет опытный, сертифицированный педагог, который является автором книги "Грузинский язык для иностранцев (краткий курс)". К учебнику прилагается разговорный материал, который облегчает усвоение материала. Обучение ведётся по трём последовательно усложняющимся уровням: Один уровень- один год!


  Первый уровень состоит из 3 ступеней. На 1 ступени, продолжительность которой 3 месяца, слушатели изучают читать и писать, обогащают словарную лексику грузинского языка, изучают основы грамматики. На 2 ст. (3-4 месяца) развивают навыки разговорной речи, осваивают разговорную речь на уровне бытового общения, на 3 ст. (3-4 месяца) формируются навыки аудирования и понимания речи; Первый уровень обеспечивает освоение простой коммуникативной речи.

  Второй уровень- слушатели повышают практические навики свободной разговорной речи, овладевают грамматикой, практическими упражнениями ведется усовершенствование разговорной речи. После окончания этого этапа студент свободно говорит по грузинский;

  Третий уровень - этот курс целиком посвящен изучению грузинской литературы, истории и культурного наследия.

  В ILC - программа обучения грузинского языка для иностранцев - совершенен! У нас уже есть опыт, как обучать языку! Помните! Здесь ваше место!

  Помните! Правильный выбор гарантия успеха!


  Стоимость за 1 месяц обучения (8 уроков) на каждого ученика составляет:


  1) 4-5 ученика - 100 лари (1,5ч).
  2) 2-3 ученика - 120 лари (1ч).
  3) индивидуально -160 лари (1ч).

  Georgian language for foreigners

  ILC’’Ltd. is offering the best educational program for FOREIGNERS who wish to communicate with the native people and learn more about Georgian culture. “ILC” Ltd. is one of the first center that has been assisting all foreigners to study Georgian language for 3 years. Our center has professional, native teacher who has written short schoolbooks according Georgian grammer and language which helps learners in mastering the language easily. “ILC “ Ltd. offers learning Georgian language by three level: one level – one year.

  First level comprises of three steps: Step 1(duration of the course is 3 months)-learners will start right off with all the necessary expressions and words needed in everyday life. Step 2(duration of the course is 3-4 months)- students are given the opportunity to improve their all-round ability in using the language by focusing on vocabulary development. Step 3 - students acquire speaking, listening and writing skills. The First level provides development of simple communicative speech.

  Level 2 covers: focuse on grammer and practical exercises to improve learners speaking skills. Students have already possessed/mastered certain words vocabulary and have ability to form the idea, it is not difficult for them to speak fluently.

  Finally, Level 3 focuses on famous Georgian writings, history and cultural reviews.

  ILC offers foreigners improved program how to learn Georgian Language easily and effectively.

  The right choice is the guarantee of your success!

  Tuition fees (8 lesson): 100 Gel (4-5 students in a groupб 1,5h); 120 Gel (2-3 students); Individual 160 Gel (1h).