დაბეგვრის ადმინისტრირების საფუძვლები

ინსტრუქციები, კანონქვემდებარე აქტებიგამოიყენეთ შანსი! კურსს უძღვება ეკონომისტი(ფინანსისტი) შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტ-აუდიტორი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი, საბაჟო–საგადასახადო საკითხებზე თვრამეტი წიგნის ავტორი.

თუ თქვენ ხართ დამწყები ან მოქმედი ბუღალტერი, ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკური და იურიდიული სფეროს წარმომადგენელი, მეწარმე ან უბრალოდ ამ სფეროთი დაინტერესებული პირი ჩვენი კურსი დაგეხმარებათ კარგად გაერკვეთ დაბეგვრის ადმინისტრირების საფუძვლებში.

პროგრამა მოიცავს ახალ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებულ თეორიულ სალექციო კურსს, პრაქტიკულ მასალებს, ამოცანებსა და ქეისებს, ტესტებს; ასევე, საგადასახადო და საბაჟო კოდექსების, გადასახადებისა და დაბეგვრის სფეროს მარეგულირებელ კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძვლიან შესწავლას, საგადასახადო სამართლის ძირითად საკითხებს.

ზოგადი თემატიკა:

 • -საქართველოს საგადასახადო სისტემა
 • -საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის ანალიზი
 • -კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები
 • -საგადასახადო სამართლის სუბიექტები
 • -საგადასახადო ორგანოები, მათი უფლებები და ვალდებულებები
 • -დასაბეგრი ობიექტის აღრიცხვა და საგადასახადო ანგარიშგება
 • -საგადასახადო შემოწმება და მისი სახეები
 • -საგადასახადო დავები და მათი განხილვის საერთო წესი
 • -საშემოსავლო და მოგების გადასახადი
 • -დამატებითი ღირებულების გადასახადი
 • -აქციზი
 • -ადგილობრივი გადასახადები
 • -საბაჟო კოდექსი
  • კურსისხანგრძლივობა: 2 თვე.
   სწავლება წარმოებს კვირაში 2 -ჯერ.
   გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 სთ.
   კურსის ღირებულება: 385 ლარი.