საგადასახადო აუდიტორული კომპანია „მიგა აუდიტი“ გთავაზობთ მომსახურებათა შემდეგ სახეებს:


- ბუღალტრულ
- აუდიტორულ
- საფინანსო
- საგადასახადო
- საკონსულტაციო მომსახურებას.

„მიგა აუდიტი“-ს აუდიტორი მირიან გაბუნია არის ყველა სფეროს მაკონტროლებელ და საგადასახადო ორგანოებში საქმიანობის დიდი გამოცდილების მქონე პირი.

საგადასახადო აუდიტორული შემოწმება:
- ბიზნესკომპანიებისა და სხვა ორგანიზაციების საგადასახადო აუდიტი
- თემატური საგადასახადო აუდიტი
- საკონსულტაციო მომსახურება საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების საკითხებში
- საგადასახადო დავების პროფესიული მომსახურებისა და მეგზურობის უზრუნველყოფა


ბუღალტრული აღრიცხვა:
- ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიათა ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება
- ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების გასული წლების ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა
- ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების, საჯარო დაწესებულებების მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის მომსახურება


ბიზნესის და მოქალაქეების სამართლებრივი მომსახურების სრული პაკეტი, რომელიც მოიცავს:
- იურიდიულ-საკონსულტაციო მომსახურებას
- პირველადი დოკუმენტების შედგენას
- კონტრაქტის, შესაგებლისა და საჩივრის შედგენას
- წარმომადგენლობას სამივე ინსტანციის სასამართლოში (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით)
- კონტრაქტების ექსპერტიზას და კორექტირებას
- დავების (მათ შორის პარტნიორებს, დირექტორსა და პარტნიორებს შორის, ბიზნესკომპანიასა და მის მევალეს შორის და სხვა) პროფესიულ და სამართლებრივ უზრუნველყოფას


ბიზნესკომპანიების სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უზრუნველმყოფელი პროფესიული მომსახურება:
- ბიზნესისათვის საინტერესო კონკრეტული სახეობის სახელმწიფო შესყიდვაზე სრული ინფორმაციის მოპოვება
- ბიზნესისათვის საინტერესო სახელმწიფო შესყიდვის ტექნიკური დავალების შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება
- შესყიდვაში მონაწილეობის ორგანიზება
- ამ პროცესზე მონიტორინგის განხორციელება
„მიგა აუდიტი“ პასუხისმგებელია შესრულებულ სამუშაოზე!არცერთი თეთრის დარიცხვა არ განხორციელებულა საგადასახადო ორგანოების მხრიდან მათ მიერ აუდიტირებულ საწარმოებში.

„მიგა აუდიტი“ აწესრიგებს საწარმოს ბუღალტერიას, როგორც დიდ ფირმებსა და კომპანიებში, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის სუბიექტებში, ყველა სახის სააღრიცხვო პროცედურის ჩატარება, უზრუნველყოფს ანგარიშებისა და დეკლარაციების წარდგენის პროცედურების უტყუარობას და სიზუსტეს. დამკვეთის მოთხოვნით სახლშეკრულებო გარანტიით ატარებს საგადასახადო აუდიტს იმ ფორმით, რა ფორმითაც ატარებენ მაკონტროლებელი ორგანოები.

აგრეთვე საწარმოს ინტერესების დაცვა საგადასახადო და სასამართლო ორგანოებში (საჭიროების შემთხვევაში).

სახელშეკრულებო გარანტია - ეს სიახლეა აუდიტის განხორციელების სფეროში და გამოიყენება მხოლოდ „მიგა აუდიტი“-ს მიერ.

ეს იმ მოქმედებათა არასრული სიაა, რაც მოკლედ მოიცავს ამ ფირმის აუდიტორულ საქმიანობას.

მირიან გაბუნია შედის იმ 120 კაციან ჯგუფში, ვინც წარმატებით ჩააბარა გამოცდები და მუშაობდა ალტერნატიული აუდიტის სფეროში. პროფესიონალიზმი, კონფიდენციალობა, დამკვეთის სამართლიანი და გონივრული მოთხოვნების გათვალისწინება და ზოგადად, ყურადღება მისი საქმიანობის მიმართ არის ის პრინციპები, რამაც „მიგა აუდიტი“-ს სტაბილური განვითარების საფუძველი შექმნა.

დაგვიკავშირდით და იყავით მშვიდად: 591 91-47-95